FAQs Complain Problems

बिधुतिय सेवा

Document Post date
स्थानिय तहको आर्थिक ऐन २०७४ दोस्रो संसोधन २०७९ PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.८०.pdf Thursday, August 25, 2022 - 10:44
नगर कार्यपालिकाको पाँचौ र छैठौ बैठक का निर्णयहरु PDF icon पाँचौ बैठक.pdf, PDF icon छैठौ बैठक.pdf Tuesday, August 2, 2022 - 17:02
नगर कार्यपालिकाको तेस्रो र चौथो बैठक का निर्णयहरु PDF icon तेस्रो बैठक.pdf, PDF icon चौथो बैठक.pdf Tuesday, August 2, 2022 - 16:58
२०७९/०३/३२ गते आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट पहिलो नगरसभा को दोस्रो बैठक बाट पारित PDF icon 79.80 budget.pdf Saturday, July 16, 2022 - 18:16
२०७९ साल जेठ ३१ गते कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकको निर्णयहरु PDF icon second meeting.pdf Wednesday, June 15, 2022 - 11:34
२०७९ साल जेठ १६ गते कार्यपालिकाको प्रथम बैठकको निर्णयहरु PDF icon प्रथम बैठक.pdf Wednesday, June 15, 2022 - 11:29
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ६५ ,र ६६ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ६५ र ६६ औ बैठक.pdf Wednesday, April 22, 2020 - 14:43
COVID-19 कोरोना भाइरस रोकथाम सम्बन्धि २०७६/१२/२३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु र कार्यविधि PDF icon Doc3.pdf Tuesday, April 7, 2020 - 17:19
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ६४ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ६४ औ बैठक.pdf Monday, March 16, 2020 - 12:34
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ६२ र ६३ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ६२ औ बैठक को निर्णय.pdf, PDF icon ६३ औ बैठक को निर्णय.pdf Friday, February 28, 2020 - 14:21
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ५५ ,५६,५७,५८,५९,६०,र ६१ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ५५ औ बैठक .pdf, PDF icon ५६ औ कार्यपालिकाको बैठक का निर्णयहरु.pdf, PDF icon ५७ औ बैठक .pdf, PDF icon ५८ औ बैठक .pdf, PDF icon ५९ औ बैठक .pdf, PDF icon ६० औ बैठक .pdf, PDF icon ६१ औ बैठक .pdf Thursday, January 16, 2020 - 11:18
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ५२ , ५३ र ५४ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon ५२ औ बैठक का निर्णयहरु.pdf, PDF icon 53 baithak.pdf, PDF icon 54 baithak.pdf Tuesday, July 30, 2019 - 14:52
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको५१ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon ५१ औ बैठकका निर्णयहरु.pdf Monday, July 8, 2019 - 13:43
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ५० औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon पचासौ बैठक का निर्णयहरु.pdf Monday, July 8, 2019 - 13:38
पाटन नगरपलिकाको पचासौ कार्यपालिका बैठक को निर्णयहरु PDF icon पचासौ कार्यपालिका बैठक को निर्णयहरु.pdf Monday, July 1, 2019 - 16:26
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४९ औ कार्यपालिका बैठक को निर्णयहरु PDF icon ४९ औ कार्यपालिकाको बैठक का निर्णयहरु.pdf Tuesday, June 25, 2019 - 17:37
पाटन नगरपलिका नगर कार्यपालिकाको ४८ औ बैठक को निर्णयहरु PDF icon ४८ औ बैठक को निर्णय.pdf Sunday, June 2, 2019 - 13:02
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४७ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon ४७ औ बैठक को निर्णय.pdf Thursday, May 30, 2019 - 14:24
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४६ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon 46 baithak.pdf Thursday, May 2, 2019 - 12:35
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४५ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon 45 baithak.pdf Thursday, May 2, 2019 - 12:34
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४४ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon 44 baithak.pdf Thursday, May 2, 2019 - 12:31
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४३ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon नगर कार्यपालिकाको ४३ औ बैठकका निर्णयहरु .pdf Tuesday, April 9, 2019 - 14:15
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका को ४२ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका को ४२ औ बैठक का निर्णयहरु.pdf Friday, March 1, 2019 - 14:01
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका को ४१ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका को ४१ औ बैठक का निर्णयहरु .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:45
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण बैठक पुस्तिका .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:27
सार्बजनिक सेवा तथा क्षमता विकास सिमित बैठकका निर्णयहरु PDF icon सार्बजनिक सेवा तथा क्षमता विकास बैठक पुस्तिका.pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:26
सामाजिक विकास समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon सामाजिक विकास बैठक पुस्तिका .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:24
राजस्व परामर्स समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon राजस्व परामर्स बैठक पुस्तिका.pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:22
पुर्बाधार विकास सिमित बैठकका निर्णयहरु PDF icon पुर्बाधार विकास बैठक पुस्तिका.pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:18
विधयेक समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon विधयेक समिति बैठक पुस्तिका.pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:16
बाताबरण तथा विपद समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon बाताबरण तथा विपद बैठक पुस्तिका .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:14
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम बैठक तर्जुमा बैठक पुस्तिका .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:10
आर्थिक विकास समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon आर्थिक विकास बैठक पुस्तिका .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:04
पाटन नगरपालीकाकाे नगरसभा बाेर्ड का निर्णयहरु PDF icon नगरसभा बाेर्ड निर्णयहरु.pdf Friday, February 22, 2019 - 13:45
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आ ब ०७५-०७६ को कार्यपालिका बैठक को निर्णय पुस्तिका PDF icon पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आ ब ०७५-०७६ को कार्यपालिका बैठक को निर्णय पुस्तिका .pdf Friday, February 22, 2019 - 12:29
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आ ब ०७४-०७५ को कार्यपालिका बैठक को निर्णय पुस्तिका PDF icon पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आ ब ०७४-०७५ को कार्यपालिका बैठक को निर्णय पुस्तिका .pdf Friday, February 22, 2019 - 11:45
अनलाईन घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाँई सराई तथा सम्बन्धविच्छेद ) PDF icon जन्म दर्ता फारम_2.pdf, PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf, PDF icon विवाह दर्ता फारम.pdf, PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम.pdf, PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम.pdf Friday, February 9, 2018 - 11:00